+ h e a r m e +

Sunday, August 23, 2009

+ kepentingan pendidikan Islam +

Penekanan kepada scope pendidikan formal dalam Islam tidak bererti bahawa soal jiwa atau orientasi pendidikan Islam tidak dianggap penting. Para ahli pendidikan Islam semuanya sepakat bahawa ;

Maksud pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah virtues, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandungi pelajaran-pelajaran akhlak, setiap juru didik haruslah memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-lainnya kerana akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedang akhlak yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam. Ghazali berpendapat "tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah, bukan pangkat dan bermegah-megah dan janganlah hendaknya seorang pelajar itu belajar untuk mencari pangkat, harta, menipu orang-orang bodoh atau bermegah-megah dengan kawan."

Pada saat pendidikan Islam mengutamakan segi-segi kerohanian dan moral maka segi-segi pendidikan mental, jasmani, matematik, ilmu sosial dan jurusan-jurusan praktis tidak diabaikan begitu saja sehingga dengan demikian pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang kompleks.

No comments: